Nag?ówek UWM
ul. Oczapowskiego 2, 10-719 Olsztyn, telefon: +48 89 524-03-10, +48 89 524-02-01, fax: +48 89 524-04-08
Wstecz Strona pocz?tkowa NOWY BIP

Dzisiaj jest: Czwartek 6 maja 2021 r.
Strona G?ówna

W?adze Uczelni

KOMISJE SENACKIE

Senacka Komisja Rozwoju i Finansów Uczelni

 

przewodnicz?cy - prof. dr hab. Stefan Smoczy?ski

 

cz?onkowie:

 1. dr hab. W?adys?aw Kordan, prof. UWM (W. Bioin?ynierii Zwierz?t) 

2. prof. dr hab. Czes?aw Ho?dy?ski (W. Biologii)

3. dr hab. Krzysztof ?wi?tek, prof. UWM (W. Geod. i Gosp. Przestrzennej.)

4. dr hab. Norbert Kasparek, prof. UWM (W. Humanistyczny)

5. prof. dr hab. S?awomir Zdu?czyk (W. Med. Weterynaryjnej)

6. prof. dr hab. in?. Tadeusz Rawa (W. Nauk Technicznych)

7. prof. dr hab. Stefan Ziajka (W. Nauki o ?ywno?ci)

8. dr hab. Miros?aw Krzemieniewski, prof. UWM (W. Ochrony ?rod. i Ryb.)

9. prof. dr hab. Andrzej Olubi?ski (W. Nauk Spo?. i Sztuki)

10. prof. dr hab. Józef Tworkowski (W. Kszt. ?rod. i Rolnictwa)

11. ks. prof. dr hab. Cyprian Rogowski (W. Teologii)

12. prof. dr hab. Eugeniusz Niedzielski (W. Nauk Ekonomicznych)

13. dr hab. Szczepan Brym, prof. UWM (W. Matemat. i Informatyki)

14. prof. dr hab. Stanis?aw Pikulski (W. Prawa i Administracji)

15. prof. dr hab. Tomasz Janowski (W. Med. Weterynaryjnej)

16. dr hab. Henryk Lelusz, prof. UWM (W. Nauk Ekonomicznych)

17. dr wet. El?bieta Terech-Majewska (W. Med. Weterynaryjnej)

18. dr hab. Jerzy Kasprzak, prof. UWM (W. Prawa i Administracji)

19. dr Aleksander Socha (Kanclerz)

20. Zofia Narkowicz (Wicekanclerz)

21. dr El?bieta Januszewicz (ZNP)

22. dr Zbigniew Korejwo (NSZZ „Solidarno??”)

23. dr hab. Irena Rudziewicz (ZNP)

24. mgr in?. Eliza Sitnik (Samorz?d Doktorantów)

25. Tomasz Grzywaczewski (Samorz?d Studencki)

 

Sekretarze:      mgr Anna Bara?ska    523-48-68

Anna Pie?czuk           523-48-68

 

informacj? wytworzono:

Dzia? Planowania i Organizacji

za tre?? odpowiada:

Anna Pie?czuk

data wytworzenia:

05-01-2007 r.

 

 

 

Senacka Komisja do spraw Dydaktycznych

 

Przewodnicz?cy: dr hab. in?. Ewa Klimiuk, prof. UWM

 

Cz?onkowie:    prof. dr hab. Tadeusz Banaszkiewicz

                        Kinga B?aszk 

                        dr in?. Wojciech Cymerman

                        dr Jan Damicz

                        dr in?. Jerzy Doma?ski

                        mgr Krystyna Dublaszewska

                        ks. dr Piotr Duksa

                        prof. dr hab. Maria Dynowska

                        dr hab. Barabara Goli?ska, prof. UWM

                        dr hab. in?. Miros?aw Gornowicz, prof. UWM

                        mgr Ryszard Jab?o?ski

                        dr hab. Jan Jakóbowski, prof. UWM

                        dr hab. Wojciech Janczukowicz

                        dr hab. Jerzy Jaroszewski, prof. UWM

                        dr hab. Ma?gorzata Juchniewicz, prof. UWM

                        dr hab. Jerzy Kasprzak, prof. UWM

                        dr hab. in?. Jan K?obukowski

                        dr Danuta Konieczna

                        dr Andrzej Korytko

                        dr hab. Genowefa Kotwica, prof. UWM

                        dr Lech Krajewski

                        mgr in?. Maciej Kwiatkowski

                        mgr Lidia Leyk-Juranek

                        gen. dyw. Ryszard Micha?owski

                        dr Alina Naruszewicz-Duchli?ska

                        mgr Sylwia Nosarzewska

                        dr hab. Jacek Olszewski, prof. UWM

                        dr hab. Roman Przybyszewski, prof. UWM

                        dr Ewa Sikora

                        dr hab. Wies?aw Sobotka

                        dr in?. Anna So?nierz-Ogrodzi?ska

                        dr hab. Maria Stanek, prof. UWM

                        dr hab. in?. Bogus?aw Staniewski, prof. UWM

                        dr hab. Ma?gorzata Su?wi??o, prof. UWM

                        prof. dr hab in?. Kazimierz Wierzbicki

                        dr in?. Rados?aw Wi?niewski

                        Karolina Wojciechowska

                        dr hab. Ma?gorzata Wo?niak, prof. UWM

                        prof. dr hab. Jadwiga Wyszkowska

                        mgr Tomasz ?abi?ski

                                  

Sekretarz:      mgr in?. Irena Koz?owska  - 523-43-35, 523-38-35

 

informacj? wytworzono:

Biuro ds. Kszta?cenia i Spraw Studenckich

za tre?? odpowiada:

mgr in?. Irena Koz?owska

data wytworzenia:

22-09-2006

 

 

 

 Senacka Komisja do spraw Kadrowych

Przewodnicz?cy: prof. dr hab. Jan Kucharski, prof. zw

 

Cz?onkowie:

                        dr in?. Marek Ciak

                        prof. dr hab. in?. Ryszard Cymerman, prof. zw.

                        mgr Grzegorz Dubielski

                        prof. dr hab. Luiza Dusza

                        mgr in?. Marek Dzieniakowski

                        dr Bernard Kasietczuk

                        prof. dr hab. Roman Kisiel, prof. zw.

                        dr hab. W?adys?aw Kordan, prof. UWM

                        Wojciech Korsak

                        prof. dr hab. in?. Ryszard Michalski, prof. zw.

                        mgr Barbara Niko?ajuk-Liberna

                        art. graf. Piotr Obarek, prof. UWM

                        dr hab. Roman Przybyszewski, prof. UWM

                        ks. prof. dr hab. Cyprian Rogowski, prof. zw.

                        dr hab. Grzegorz Sowi?ski

                        dr hab. in?. Bogus?aw Staniewski, prof. UWM

                        prof. dr hab. Andrzej Staniszewski, prof. zw.

                        Pawe? Tomczyk

                        prof. dr hab. Jan Uradzi?ski

                        prof. dr hab. Teresa W?asow

                        prof. dr hab. Jadwiga Wyszkowska

                        mgr Nina Zieli?ska

                       

Sekretarze:    mgr in?. Jerzy Brzóska   523-34-74

                          mgr in?. Teresa Prusik   523-34-74

informacj? wytworzono:

Biuro Kadr i Spraw Socjalnych

za tre?? odpowiada:

mgr in?. Jerzy Brzóska

data wytworzenia:

05-01-2007 r.

 

 

 

Senacka Komisja Nauki

 

Przewodnicz?cy: prof. dr hab. Tomasz Janowski, prof. zw.

 

Cz?onkowie:

                       dr hab. Jacek Bieranowski, prof. UWM

                        dr hab. Krzysztof Bryl

                        dr hab. Selim Chazbijewicz, prof. UWM

                        dr hab. Marek Chmaj, prof. UWM

                        mgr Marcin Chru?ciel

                        dr hab. Adam Doliwa, prof. UWM

                        Marta Dunajska

                        dr hab. Szczepan Figiel, prof. UWM

                        dr hab. Barbara Goli?ska, prof. UWM

                        prof. dr hab. Janusz Go?aszewski

                        dr wet. Piotr Gomu?ka

                        prof. dr hab. Jerzy Kaleczyc

                        prof. dr hab. Aleksander Kiklewicz

                        dr Dabuta Konieczna

                        dr hab. Jacek Koz?owski

                        dr Lech Krajewski

                        prof. dr hab. Stanis?aw Okrasa

                        prof. dr hab. Janina Pogorzelska

                        dr hab. Andrzej Rychlik, prof. UWM

                        dr hab. Zofia Rzepecka, prof. UWM

                        dr Bogdan Smyk

                        prof. dr hab. Krystyna Stasiewicz

                        ks. dr hab. Edward Wiszowaty, prof. UWM

 

Sekretarz:      mgr in?. Wojciech Samulowski         523-35-52

 

informacj? wytworzono:

Biuro Nauki i Wspó?pracy Regionalnej

za tre?? odpowiada:

mgr in?. Wojciech Samulowski

data wytworzenia:

04-01-2007 r.

 

 

 

 

Senacka Komisja Wspó?pracy z Zagranic?

 

Przewodnicz?cy:        Prof. dr hab. Andrzej Rutkowski,prof.zw.

 

Cz?onkowie:

                        dr hab. Krzysztof Bryl

                        dr hab. Adam Doliwa, prof. UWM

                        dr hab. Selim Chazbijewicz, prof. UWM

                        dr hab. Szczepan Figiel, prof. UWM

                        prof. dr hab. Janusz Go?aszewski

                        dr hab. Ma?gorzata Jankun-Wo?nicka, prof. UWM

                        prof. dr hab. Jerzy Kaleczyc 

                        mgr in?. Krzysztof Karpiesiuk

                        prof. dr hab. Aleksander Kiklewicz

                        dr Lech Krajewski

                        dr Renata Makarewicz

                        prof. dr hab. Marek Markowski, prof. zw.

                        prof. dr hab. Stanis?aw Okrasa

                        prof dr hab. Stanis?aw Oszczak,prof.zw.

                        prof. dr hab. Janina Pogorzelska

                        dr Barbara Pysera

                        ks. prof. dr hab. Cyprian Rogowski, prof. zw.

                        dr hab. Zenona Rondoma?ska

                        dr hab. Bronis?aw Sitek, prof. UWM

                        Marek Zaskurski

                     

Sekretarze:       dr in?. Aleksander Sura?y?ski  523-35-21 ;  523-39-26

                        Danuta Bartkowicz    523-39-26

  

informacj? wytworzono:

Biuro Wspó?pracy z Zagranic?

za tre?? odpowiada:

Danuta Bartkowicz

data wytworzenia:

04.01.2007 r.

 

 

 

 

 

Senacka Komisja Statutowa

 

Przewodnicz?cy: dr hab. in?. Andrzej Kuncewicz, prof. UWM

 

Cz?onkowie:

                        prof. dr hab. Jan Adamiak

                        prof. zw. dr hab. Lubomir W. Baran

                        dr  Maria Jolanta Ba?andynowicz

                        dr hab. Aleksander Bielecki, prof. UWM

                        prof. dr hab. Maria Biolik

                        dr hab. Marek Chmaj, prof. UWM

                        prof. dr hab. Andrzej Depta, prof. zw.

                        dr hab. Helena Gawro?ska, prof. UWM

                        mgr in?. Piotr Go?ek

                        dr hab. Janusz Go?ota, prof. UWM

                        dr hab. Janusz Heller, prof. UWM

                        dr hab. Jerzy Kasprzak, prof. UWM

                        dr hab. Alicja Kicowska, prof. UWM

                        Rafa? Kostyk

                        dr in?. Wojciech Kozera

                        dr hab. Aleksandra Kwiatkowska, prof. UWM

                        dr hab. Roman Kujawa

                        dr hab. in?. Tomasz Lipi?ski

                        mgr in?. Marta Hanna Mikš

                        dr Przemys?aw Palka

                        dr hab. Roman Przybyszewski, prof. UWM

                        dr Kazimierz Sienkiewicz

                        mgr Maria Sobczak

                        dr in?. Jan Stabry?a

                        ks. dr hab. Edward Wiszowaty, prof. UWM

                                  

Sekretarz:      mgr Maria M?dlewska-Duda             523-39-46

 

informacj? wytworzono:

Biuro Rektora

za tre?? odpowiada:

mgr Maria M?dlewska-Duda

data wytworzenia:

18-01-2007 r.


Ta strona by?a odwiedzana 1205 razy (w tym z UWM 79 razy) od 1 lipca 2003r.
Data udost?pnienia informacji: 2003-07-03
Data ostatniej aktualizacji: 2007-01-18
Redakcja: mgr in?. Dorota Nowakowska
Opublikowa?: Kamil Strzelecki

© 2021 Biuletyn Informacji Publicznej UWM Wstecz Pocz?tek strony Strona pocz?tkowa